Thông báo kế hoạch giảng dạy học phần chung – Học kỳ 1 năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo kế hoạch giảng dạy học phần chung – Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học năm học 2018-2019; Thực hiện chủ trương về việc tổ chức cho sinh viên đăng ký học các lớp học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ;

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy các học phần chung dự kiến cho Học kỳ I năm học 2018-2019 tại đây.

Kế hoạch tổ chức đăng ký các lớp học phần chung Học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

  • Thời gian thông báo hướng dẫn đăng ký các lớp học phần: ngày 1/8/2018
  • Thời gian đăng ký các lớp học phần trên Portal: từ 07/8/2018 đến 13/8/2018
  • Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức (các lớp học phần chính thức tổ chức và các lớp học phần hủy): ngày 14/8/2018
  • Thời gian đăng ký bổ sung, chuyển, thay đổi lớp học phần trên Portal: từ 15/8/2018-19/8/2018
  • Thời hạn hủy lớp học phần: từ ngày 21/8/2018 đến 31/8/2018, ngoài thời hạn trên, nếu sinh viên không học sẽ bị nhận điểm F.

Phòng Đào tạo chuyển danh sách các lớp học phần chính thức đến các đơn vị liên quan trước ngày 05/9/2018. Học kỳ I bắt đầu vào ngày 21/8/2018 và kết thúc vào ngày 08/12/2018.