Kế hoạch giảng dạy các học phần chung dự kiến cho Học kỳ I năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội