Thông báo về việc đăng ký môn học, học lại, kiểm tra điểm tích lũy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc đăng ký môn học, học lại, kiểm tra điểm tích lũy

1. Thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, Giáo dục thể chất HKI (2017-2018):
– Thông báo đăng ký lớp môn học, xem chi tiết tại đây
– Thời khóa biểu môn chung, học kỳ I (2017-2018), xem chi tiết tại đây
– Thời khóa biểu môn giáo dục thể chất, học kỳ I (2017-2018), xem chi tiết tại đây
2. Thông báo kiểm tra kết quả học tập tích lũy đến hết HK2 (2016-2017), xem chi tiết tại đây
3. Thông báo về việc học lại, học cải thiện, học các môn ngoài chường trình, xem chi tiết tại đây