Điểm Đánh giá năng lực Ngoại ngữ của SV ĐHNN (từ năm 2016) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội