Thông báo sửa điểm, rà soát tín chỉ tích lũy đối với sinh viên khóa QH2017.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội