TB 900 (18.8.2020) xét miễn học, miễn thi, công nhận CĐR NN chuyên năm học 2020-2021 đối với SV QH2017.F1, QH2018.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội