Thông báo kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023 dành cho SV chính quy – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội