Danh sách thi các học phần ngoại ngữ (kì 1 2022-2023 ngày 16.17/02/2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội