Thông báo về việc kiểm tra kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội