Thông báo thay đổi hình thức gặp mặt lớp Quản lý hành chính nhà nước HK2 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội