Thông báo về việc tổ chức học phần tin học cơ sở và cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ I, năm học 2017-2018. – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức học phần tin học cơ sở và cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ I, năm học 2017-2018.

Thông báo về việc tổ chức học phần tin học cơ sở và cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ 1, năm học 2017-2018.

– Thời khóa biểu môn Tin học cơ sở trực tuyến, xem và tải tại đây.

– Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Tin học cơ sở, xem và tải tại đây.

– Thời khóa biểu môn Cơ sở văn hóa Việt Nam trực tuyến, xem và tải tại đây.

– Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây.