Danh sách lớp các môn ngôn ngữ 2 (đã cập nhật các bạn học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I, năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách lớp các môn ngôn ngữ 2 (đã cập nhật các bạn học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I, năm học 2017-2018

Danh sách lớp các môn ngôn ngữ 2( đã cập nhật các bạn học lại, học cải thiện điểm):

– Danh sách lớp tiếng Anh A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng anh B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng anh cơ sở 1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Đức A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Đức A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Đức B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Hàn A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Hàn A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Hàn B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Nhật A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Nhật A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Nhật B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Nhật B2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Pháp A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Pháp A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Pháp B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Trung A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Trung A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách tiếng Trung B1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Thái A1, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Thái A2, xem và tải tại đây.

– Danh sách lớp tiếng Thái B1, xem và tải tại đây.