Thời khóa biểu và Thông báo đăng ký lớp học phần HK2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời khóa biểu và Thông báo đăng ký lớp học phần HK2 năm học 2020-2021

  • Thông báo đăng ký lớp học phần HK2 năm học 2020-2021:

  • Thời khóa biểu HK2 năm học 2020-2021 (Chính thức):

  • Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học ngoài CTĐT HK2 năm học 2020-2021, xem tại đây
  • Thông báo học trực tuyến môn Quản lý hành chính nhà nước HK2 năm học 2020-2021, xem tại đây
  • Thông báo học trực tuyến môn Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 năm học 2020-2021, xem tại đây
  • Thông báo học trực tuyến môn Cơ sở văn hóa Việt Nam HK2 năm học 2020-2021, xem tại đây