TB 1360 (30.10.2020) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn thi học phần Công nghệ thông tin & truyền thông HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội