Thông báo về việc học trực tuyến từ ngày 17/8/2020 đến ngày 06/9/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội