Thông báo về thời gian quay trở lại trường học trực tiếp dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội