Thông báo lịch nộp chứng chỉ ngoại ngữ 2 năm 2023 để phủ điểm và xác định chuẩn đầu ra từ khoá QH.2021 trở về trước – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội