Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến và tổ chức thi hết học phần toàn trường từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội