Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến toàn trường từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc giảng dạy trực tuyến toàn trường từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

  • Thông báo số 168 (09.02.2021) về việc giảng dạy trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

  • Thời khóa biểu toàn trường HK2 năm học 2020-2021

  • Mã lớp học phần các lớp GDTC HK2 năm học 2020-2021