Thông báo đăng ký lớp học phần và thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội