TB 1173 (05.10.2020) về việc đăng ký lớp học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội