TB 1172 (05.10.2020) về việc đăng ký học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK1 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội