Thông báo học trực tuyến môn Nhập môn Việt ngữ học HK2 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội