Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK hè năm học 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK hè năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo trường ĐHNN thông báo thời khóa biểu cập nhật các lớp học phần bị hủy và danh sách đăng ký lớp học phần HK hè năm 2020 (chính thức, cập nhật ngày 17/6/2020)

 • Tiếng Nhật 3A – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật 3B – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật 3C – 01, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Nhật 2, xem và tải tại đây
 • Đất nước học Nhật Bản 2, xem và tải tại đây
 • Văn học Nhật Bản 1, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Nhật), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Nhật), xem và tải tại đây
 • Biên dịch nâng cao (Nhật), xem và tải tại đây
 • Nhập môn Tiếng Nhật chuyên ngành, xem và tải tại đây
 • Tiếng Nhật quản trị kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3A – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3A – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3B – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3B – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3C – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn 3C – 02, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Hàn 1, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Kỹ năng nghiệp vụ BPD (Hàn), xem và tải tại đây
 • Đất nước học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Hàn), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch chuyên ngành (Hàn) – 01, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch chuyên ngành (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Biên dịch chuyên ngành (Hàn) – 01, xem và tải tại đây
 • Biên dịch chuyên ngành (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Hàn Quốc 2 – 01, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Hàn Quốc 2 – 02, xem và tải tại đây
 • Hán tự tiếng Hàn – 01, xem và tải tại đây
 • Hán tự tiếng Hàn – 02, xem và tải tại đây
 • Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn) – 01, xem và tải tại đây
 • Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Phân tích văn bản dịch (Hàn) – 01, xem và tải tại đây
 • Phân tích văn bản dịch (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Hàn hành chính – văn phòng – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3A – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3A – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3A – 03, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3A – 04, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3B – 01, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3B – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3B – 03, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3B – 04, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Biên dịch (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Phiên dịch (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Lý thuyết dịch (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Phiên dịch nâng cao (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Kỹ năng nghiệp vụ BPD (Anh), xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2 – 01, xem và tải tại đây
 • Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2 – 02, xem và tải tại đây
 • Phân tích diễn ngôn (Anh), xem và tải tại đây
 • Giao tiếp liên văn hóa (Anh), xem và tải tại đây
 • Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh kinh tế – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh tài chính – ngân hàng – 02, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Ngữ dụng học Tiếng Anh – 01, xem và tải tại đây
 • Ngữ dụng học Tiếng Anh – 02, xem và tải tại đây
 • Báo chí trực tuyến, xem và tải tại đây
 • Tiếng Anh 3C, 4C, xem và tải tại đây
 • Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây