QĐ 731 (22.5.2020) công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên cho sinh viên ĐHCQ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội