Quyết định về việc công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 5/2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội