Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ xét Chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên dành cho SV QH2022.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội