Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Quản lý hành chính nhà nước và QLGD HK2 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội