Danh sách phòng thi các môn chung HK1 năm học 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi các môn chung HK1 năm học 2022-2023

SV lưu ý mang theo thẻ sinh viên để dự thi. Danh sách phòng thi các môn tiếp theo sẽ được cập nhật tại bài viết này ngay khi có thông tin.

  • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
  • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
  • Môn Lịch sử Đảng, xem và tải tại đây
  • Môn Chủ nghĩa KHXH, xem và tải tại đây
  • Môn Thống kê cho KHXH, xem và tải tại đây
  • Môn Nhập môn quản trị học, xem và tải tại đây
  • Môn Quản trị nguồn nhân lực, xem và tải tại đây
  • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
  • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây