TB 1032 (30.8.2019) về lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ chuyên đối với sinh viên ĐHNN năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1032 (30.8.2019) về lịch thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ chuyên đối với sinh viên ĐHNN năm học 2019 – 2020