Danh sách thi cuối kì các môn chung học kì I năm học 2017 – 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi cuối kì các môn chung học kì I năm học 2017 – 2018

Phòng Đào tạo thông báo danh sách thi cuối kì các môn chung học kì I năm học 2017 – 2018.

 • Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, xem và tải tại đây
 • Môn Tin học cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Giáo dục học, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Việt thực hành, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Kinh tế vĩ mô (INE1051), xem và tải tại đây
 • Môn Logic học đại cương, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn khoa học du lịch, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật cơ sở 4, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Pháp cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 1, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Trung cơ sở 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Thái cơ sở 1, 2, 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn cơ sở 1, 2, 3, xem và tải tại đây
 • Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Cảm thụ nghệ thuật, xem và tải tại đây
 • Môn Toán kinh tế, xem và tải tại đây
 • Môn Lịch sử văn minh thế giới, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Đức cơ sở 1, 2, 3, xem và tải tại đây
 • Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, xem và tải tại đây

Danh sách phòng thi các môn khác sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian sớm nhất.