Các biểu mẫu thực tập nghiệp vụ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các biểu mẫu thực tập nghiệp vụ

Nội dung thực tập nghiệp vụ:

Quy định về điểm học phần thực tập nghiệp vụ trong việc xét tốt nghiệp

Các biểu mẫu thực tập nghiệp vụ: bấm vào đây