Thông báo tổ chức khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ (khóa 05) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội