Thông báo nộp học phí dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội