TB 332 (21.4.2020) về việc mở lớp GDTC cho sinh viên khóa QH2014, QH2015, QH2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội