TB 319 (15.4.2020) về lịch học thực hành chuyên đề 3 khóa Nghiệp vụ sư phạm – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội