TB 203 (08.3.2020) về kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/3/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 203 (08.3.2020) về kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/3/2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi thông báo số 203 ngày 08/3/2020 về kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/3/2020.