TB 205 (09.3.2020) về việc tạm hoãn kế hoạch học GDQP và GDTC đối với sinh viên khóa QH2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội