Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo kế hoạch học GDQPAN năm 2018 gồm các thông báo đính kèm:

1. Thông báo số 362/TB-ĐHNN ngày 19/4/2018 về kế hoạch học GDQPAN năm 2018 của Trường ĐHNN.
2. Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDPQ năm 2018.
3. Kế hoạch số 179/KH-QPAN ngày 18/4/2018 của Trung tâm GDQPAN ĐHQGHN về kế hoạch dạy QPAN năm 2018.
4. Công văn số 180/QPAN-KHTC ngày 19/4/2018 của TT GDPQAN – ĐHQGHN về việc Thu các khoản kinh phí tham gia học.