TB 265 (25.3.2020) về lịch học thực hành chuyên đề 2 khóa Nghiệp vụ sư phạm – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội