TB 262 (24.3.2020) vv học trực tuyến các học phần Giáo dục thể chất HK2 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 262 (24.3.2020) vv học trực tuyến các học phần Giáo dục thể chất HK2 2019-2020

Phòng Đào tạo ban hành Thông báo số 262/TB-ĐHNN ngày 24/03/2020 về việc triển khai dạy-học trực tuyến các học phần Giáo dục thể chất học kỳ 2 (2019-2020).
Gửi kèm thông báo:
– Phụ lục 1. Thời khóa biểu các lớp GDTC.
– Phụ lục 2. Hướng dẫn sử dụng google classroom.
Lưu ý: Thông báo này KHÔNG áp dụng cho sinh viên khóa QH2019.F1 và các lớp thể dục tự nguyện HK2(2019-2020). Các lớp thể dục tự nguyện sẽ có thông báo sau.