TB 515 (02.6.2020) về việc kiểm tra điểm, chứng chỉ cho SV khóa QH2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội