Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN khóa bổ sung – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội