Thông tin về khóa GDQPAN-GDTC dành cho sinh viên khóa QH2023.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội