Thông báo về việc trả chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên khóa QH2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội