Thông báo điều chỉnh lịch học GDQPAN (nội dung thực hành) đối với sinh viên đã học nội dung lý thuyết năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội