Thông báo sử dụng Sổ tay NCKH và sổ tay ĐMST cho học sinh sinh viên nhà Trường – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo sử dụng Sổ tay NCKH và sổ tay ĐMST cho học sinh sinh viên nhà Trường

Thực hiện thông báo số 51/TB-ĐHNN ngày 17/01/2022 về việc sử dụng Sổ tay NCKH và Sổ tay ĐMST dành cho học sinh, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHGQHN, Trung tâm Đổi mới sáng tạo kính gửi các đơn vị trong toàn trường 02 cuốn Sổ tay, cụ thể:
 
– Sổ tay Nghiên cứu khoa học: https://bit.ly/SotayNCKHsvULIS
– Sổ tay Đổi mới sáng tạo: https://bit.ly/sotayDMSTsvULIS
 
Sổ tay Nghiên cứu khoa học và Sổ tay Đổi mới sáng tạo được biên tập dành riêng cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Sổ tay được thiết kế và đăng tải online, gồm các thông tin cơ bản về nghiên cứu khoa học, đưa ra các khái niệm cơ bản và khái quát nhất về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời giới thiệu các phương pháp làm NCKH, thực hiện các đề tài ĐMST, KN và cung cấp các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm báo cáo đề tài NCKH, ĐMST, KN, chỉnh sửa và bổ sung để phù hợp với sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, sổ tay cũng khái quát lại quy trình đăng ký nghiệm thu báo cáo đề tài NCKH, ĐMST, KN của sinh viên, cung cấp các biểu mẫu nghiệm thu các đợt hằng năm.