Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất tại Hòa Lạc dành cho SV QH2022.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội