Quy định 1925 (22/8/2023) về công nhận chứng chỉ IC3, MOS để phủ điểm học phần Tin học cơ sở 2 (áp dụng từ khóa QH2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội