Kế hoạch khóa học QH2020.F1 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch khóa học QH2020.F1

Khoa Sư phạm Tiếng Anh (bao gồm ngành Ngôn ngữ Anh CLC và ngành Sư phạm Tiếng Anh)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (bao gồm ngành Ngôn ngữ Nga)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (bao gồm ngành Ngôn ngữ Pháp CLC)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (bao gồm ngành Ngôn ngữ Trung CLC và ngành Sư phạm Tiếng Trung)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức (bao gồm ngành Ngôn ngữ Đức CLC và Sư phạm Tiếng Đức)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (bao gồm ngành Ngôn ngữ Nhật CLC và Sư phạm Tiếng Nhật)

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (bao gồm ngành Ngôn ngữ Hàn CLC và Sư phạm Tiếng Hàn Quốc)

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập (bao gồm ngành Ngôn ngữ Ả Rập)